D - D - รถดัมพ์

เที่ยวเดียว
ระยะทาง (กม.)
< 50 < 100 100 -300
ระหว่างทาง
ทางลูกรัง (กม.)
> 10 2 - 10 1 - 5
ความเร็วเฉลี่ย
(กม. / ชม.)
< 50 < 50 50 - 80
แผนผังการใช้ยาง ดูสินค้า Sดูสินค้า ดูสินค้า

T - รถบรรทุกขนาดใหญ่

เที่ยวเดียว
ระยะทาง (กม.)
100-500 1-2
ระหว่างทาง
ทางลูกรัง (กม.)
1 - 2 ส่วนใหญ่ขับขี่บนทางหลวง
ความเร็วเฉลี่ย
(กม. / ชม.)
50 - 80 80 - 100

B - Bus & Coach Series

เที่ยวเดียว
ระยะทาง (กม.)
50 - 300 > 300 < 50
ระหว่างทาง
ทางลูกรัง (กม.)
1 - 2 ส่วนใหญ่ขับขี่ถนนในเมือง ส่วนใหญ่ขับขี่ถนนในเมือง
ความเร็วเฉลี่ย
(กม. / ชม.)
50 - 80 80 - 100 < 50 OR 50 - 80

LTD - รถดัมพ์ขนาดกลาง

เที่ยวเดียว
ระยะทาง (กม.)
< 100
ระหว่างทาง
ทางลูกรัง (กม.)
2 - 10
ความเร็วเฉลี่ย
(กม. / ชม.)
< 50
แผนผังการใช้ยาง ดูสินค้า

LTT - รถบรรทุกขนาดเล็ก

เที่ยวเดียว
ระยะทาง (กม.)
< 300
ระหว่างทาง
ทางลูกรัง (กม.)
1 - 2
ความเร็วเฉลี่ย
(กม. / ชม.)
50 - 100

LB - รถโดยสารขนาดเล็ก

เที่ยวเดียว
ระยะทาง (กม.)
50 - 200
ระหว่างทาง
ทางลูกรัง (กม.)
1 - 2
ความเร็วเฉลี่ย
(กม. / ชม.)
80 - 100 OR < 100
© 2017 Giti Tire Pte. Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ | ข้อตกลงในการใช้งาน | นโยบายความเป็นส่วนตัว | แผนผังเว็บไซต์